Dětské terapeutické a seberozvojové kurzy
založené na metodice "Můj život - můj dům!"

Aktuální kurzy pro děti:

CHCI BÝT VÍC V POHODĚ... terapeutické kurzy a podpůrné skupiny pro školy

Realizace terapeutických skupinových kurzů nebo podpůrných skupin na škole nebo v jiné organizaci dle její potřeby
Vytvoříme terapeutický seberozvojový kurz či náplň podpůrné skupiny dle potřeby školy nebo jiné organizace. Vhodné v případě výchovných problémů, prevence šikany, posílení dětí v problémových životních situacích.

Pro koho jsou kurzy určeny? 

Dětské terapeutické a seberozvojové kurzy jsou určené zejména dětem, které potřebují pomoc:

 • s problémy v chování nebo učení (děti s poruchou pozornosti - ADHD, ADD, Aspergerovým syndromem, specifickými poruchami učení tzv. "dys" poruchami atp.)
 • se získáváním sebedůvěry, sebevědomí resp. sebeúcty
 • v závažných životních situacích (rozvod - rozchod rodičů, úmrtí v rodině atp.)
 • v situaci, kdy se necítí přijaty (pochopeny) okolím
 • se zvládnutím šikany nebo jejich následků
 • a jiných situacích, které chápe ve svém životě ono nebo jeho okolí jako problém.

Na čem je založena metodika "Můj život - můj dům!", k čemu děti vede?

Unikátní metodika nazvaná "Můj život - můj dům!" vychází z poznatků moderních psychoterapeutických a pedagogických přístupů pedagogiky, i mnohaleté praktické zkušenosti s prací s dětmi. Byla vymyšlena tak, aby vedla děti především k: 

 • k poznání sebe sama, které je důležité k  odhalení zdrojů, které pomohou dítěti nastoupit cestu k větší psychické i fyzické životní pohodě
 • podpoře základních návyků z oblasti zdravého životního stylu 
 • lepšímu pochopení způsobu myšlení a chování v různých životních situacích a v návaznosti na to i učení se poznávání našich emocí a práci s nimi 
 • nácviku dovedností pomáhajících vytvářet a udržovat pěkné vztahy s rodiči, sourozenci, vrstevníky, učiteli a dalšími lidmi v našem okolí (zejm. empatie, respektu k názoru druhého,  umění spolupráce s druhými, efektivní komunikace "win-win" aj.)
 • hledání možností, jak v životě uplatnit své talenty  využít je pro obohacení svého současného i budoucího života a možná i života ostatních a díky tomu posilovat sebeúctu a pocit spokojenosti sama se sebou.

Jakými tématy dítě na kurzu projde a jakou formou?

Témata metodiky vychází z představy "částí domu" jako symbolů toho, co se s nimi spojuje a odehrává v životě dítěte a jak se tyto situace projevují na kvalitě života dítěte a jeho psychickém i fyzickém vývoji. 

V kurzech je  metodika realizována zejména formou povídání prokládaného spoustou zajímavých činností založených na terapeutických a seberozvojových technikách. Využívány jsou nejvíce arteterapie, dramaterapie - dramatická výchova, imaginace, volná hra, narativní techniky, sebepozorovací techniky, metody kritického myšlení, relaxační techniky aj. K dispozici jsou dětem speciálně vytvořené pracovní a pozorovací listy. 

Jak a kde konkrtétně kurzy probíhají, kdo je vede, kde dítě přihlásit?

Kurz se otvírá při počtu minimálně 5 dětí, maximální počet je 12 dětí. Je vypsán pro určitou věkovou skupinu, aby jej šlo co nejefektivněji zacílit na potřeby dětí.  S věkovou skupinou také souvisí délka lekce a délka kurzu samotného. Obvykle probíhá kurz v 5 - 7 lekcích, kdy se setkává skupina na 60 - 90 minut jednou týdně.

Pokud jsou kurzy realizovány pro konkrétní organizaci (školu atp.), jsou podmínky realizace domlouvány individuálně. Více ZDE.

Kurzy vede Mgr. Jana Divoká, psychoterapeut a pedagog, autorka metodiky "Můj život - můj dům". Více o lektorce ZDE

Aktuální termíny konání kurzů, místa konání, podrobnosti o nich a možnost přihlášení jsou uvedeny výše. 

 

ZEPTEJTE SE MĚ... 

Vaše osobní údaje budou použity v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, které naleznete ZDE