Můj etický kodex

Etické zásady pro mou terapeutickou, poradenskou a pedagogickou práci

Já, Mgr. Jana Divoká, se tímto etickým kodexem zavazuji, že budu při své terapeutické, poradenské i pedagogické práci dodržovat následující etické zásady: 

  • Na prvním místě je pro mě profesionální přístup a respekt k individualitě každého klienta.
  • Zachovávám naprostou diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají práce s klientem.
  • Chráním lidská práva a důstojnost svých klientů, zejména právo na soukromí a důvěrnost sdělení.
  • Respektuji jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a jeho podílení na životě celé společnosti.
  • Pokud z etických či osobních důvodů nedokáži klientovi poskytnout profesionální služby v souladu s tímto etickým kodexem, mám právo klienta odmítnout s tím, že doporučím jiného odborníka.
  • Vždy se snažím zajistit, aby terapeutická či poradenská pomoc nebo pedagogické působení  probíhaly v prostředí, které je klientovi příjemné a cítí se v něm bezpečně. Výjimkou jsou situace, které to z podstaty neumožňují (krizová intervence apod.).
  • Pokud je mým klientem osoba nezletilá, je podmínkou spolupráce s ní souhlas zákonných zástupců.
  • Pomáhám klientům svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi při jejich rozvoji. Vedu klienty k vědomí odpovědnosti za svá rozhodnutí, hledám možnosti, jak je zapojit do procesu řešení jejich problémů. V žádném případě nepřebírám zodpovědnost za klientův život.
  • Dávám přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Poskytuji služby na nejvyšší profesionální úrovni, neustále rozšiřuji své profesní kompetence sebe rozvojem a sebevzděláváním.