Můj životopis

Vzdělání:

1994 - 1998 Pedagogická fakulta UK v Praze, učitelství pro I. stupeň ZŠ, titul Mgr.
2013 - 2017 Výcvik v systemické a rodinné psychoterapii (GI systém, s.r.o.)
2019  Narativní práce s dětským traumatem (Velký vůz sever) - výcvik 120 h.

Profesionální praxe:

od 2003 dosud OSVČ mj.

 • psychoterapeutická a poradenská praxe – individuální, párová a rodinná terapie, zaměření na problémové chování dětí, skupinová i individuální kognitivně behaviorální terapie nadváhy a obezity, práce s dětmi v pěstounské péči, ústavní výchově, dětí se zkušeností s násilím v rodině, s dětmi s mentálními a tělesnými hendikepy, s PAS vč. AS
 • pedagogická, lektorská, metodická a konzultační činnost
 • obchodní činnost, administrativa, personalistika, zajišťování různých projektů vč. psaní grantů

2019 - dosud projekt MAP II. pro Brandýsko - expert na inkluzi

2018 - dosud Rozum a Cit z.s. - odborný garant projektu Rozum a Cit pro školy (Praha a Středočeský kraj), terapeitický a rodinný konzultant

2019 - 3. LF UK v Praze - pedagog, zajištění předmětu Úvod do pedagogiky a speciální pedadagogiky

2019 - dosud Vedení poradny v rámci Brandýského Matýsku - Centra pro rodiny s dětmi 

2015 – 2018 ZŠ Větrník - škola malotřídního typu (součást vzdělávací instituce MILLS s.r.o.), Čelákovice, učitelka, metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor inkluze, letor celoživotního vzdalávání - kurz pro asistenty pedagoga

2014 – 2015 ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, učitelka speciální třídy pro děti s lehkým a středním mentálním postižením

2004 – 2007    ZŠ a MŠ Sluhy – škola malotřídního typu, pozice ředitelky

2003 – 2004    ZŠ Brandýs nad Labem, učitelka německého jazyka

1999 - 2003    ZŠ Špitálská, Praha 9 - Vysočany, učitelka

1998 - 1999    ZŠ Sluhy – škola malotřídního typu, učitelka 

Další vzdělání (výběr):

2021 Narativní práce s dětmi (Gaudia)

2021 Jak hovořit s člověkem v krizi (Gaudia)

2021 Jak vhodně podpořit romské dítě a jeho rodinu (KHER)

2021 Neurovývojové souvislosti v procesu učení a jejich vliv na vznik SPU a jejich náprava u dětí v ZŠ (Pohodová rodina, Mgr. Marina Šimanová)

2020 - Cyklus přednášek a seminářů - letní škola "V lavici":
- Spolupráce peadgoga a asistenta pedagoga (8 hodin)
- Šikana ve školním prostředí a její předcházení ve školních kolektivech (8 hodin)
- Specifické poruchy učení - dyslexie (6 hodin)
- ADHD, práce s dítětem s poruchou chování (8 hodin)
Krátké semináře (celkem 6 hodin): Třídní klima, Školní zralost, Komunikace s rodiči, Přehled podpůrných opatření na základní škole

2019 - Narativní práce s dětským traumaterm (Velký vůz - Sever; výcvik 120 hodin)

2019 - Kniha života - nástroj pro zpracování historie dítěte v pěstounské péči a v osvojení,
Attachmentové centrum ATTA, z.s.

2019 - SANDPLAYING - využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii s dětmi a dospělými, SEMIRAMIS z.ú.

2018 Budování identity - Mluvíme o biologické rodině dítěte (M. Švejdová - Rozum a cit z.s.) 

2018 Vztahová vazba - Attachment - školení  (J. Malikova - Rozum a cit z.s.) 

2015 Kurz práce s dětskou kresbou (Z. Altman)

2015, 2016, 2017 Letní školy matematiky prof. Hejného (H-mat, o.p.s.)

2015 Vzdělávací program Prevence 4. – 5. ročník aneb Zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravní výchova (Magdaléna o.p.s.)

2015 Vzdělávací program Kočičí zahrada – metodika pro realizaci prevence sociálně-patologických jevů  na základní škole (Magdaléna o.p.s.)

2014 Kurz -  Comenia Script (NIDV, Praha 2014)

2014 Vzdělávací program Kázeň a klima školy (M. Veselá)

2012 Konference Inovace výuky (Inovace výuky, o.p.s.)

2002 Školení v kognitivně behaviorální terapii obezity (společnosti STOB  - PhDr. Ivy Málkové nyní STOB, s.r.o.) a v průběhu let i doškolování v této a souvisejících oblastech (např. Motivační rozhovory, cyklus odborných seminářů „Anabell pro zdravotníky“ (Anabell, o.s, akr. Českou asociací sester a Společností nutr. specialistů), kurz Odvykání závislosti na tabáku aj.)

Členství v odborných společnostech:

Členka SOFT – Společnost rodinných a systemických terapeutů - na seznamu akreditovaných rodinných a systemických terapeutů České republiky

Členka ČAP – České asociace pro psychoterapii

Členka Společnosti pro výživu

Další zkušenosti:

 • Terapeutická (i pedagogická) práce s dětmi a dospělými s tělesným i mentálním hendikepem, poruchami autistického spektra (zejm. Aspergerovým syndromem), Downovým syndromem, poruchami učení a chování (poruchy pozornosti spojené s hyper i hypoaktivitou), psychickými problémy (vč. klientely se závislostmi na alkoholu, drogách a hráčství, s depresemi, hraniční poruchou osobnosti, se schizofrenií, panickými atakami aj.)
 • Pořádání odborných kurzů a školení se zaměřením na podporu duševního zdraví, zdravý životní styl, osobnostní rozvoj, výchovu a vzdělávání.
 • Lektorská činnost v rámci celoživotního vzdělávání – kurz pro asistenty pedagoga.
 • Odborné stáže v zařízeních poskytujících ústavní výchovu (např. Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě).
 • Spolupráce s OSPOD - terapeutické vedení pěstounských rodin.
 • Spolupráce s centrem Rehafit o.p.s. zabývajícím se rehabilitací osob s tělesným hendikepem – klientela s poúrazovými stavy a stavy po závažném onemocnění (upoutání na vozík), DMO, roztroušenou sklerózou aj.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry) – tvorba individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příspěvky do odborných časopisů např. Moderní vyučování, Školní poradenství v praxi aj.
 • Tvorba metodik, metodických materiálů, pracovních listů - využití znalosti a praktických zkušeností s kognitivně behaviorálním a systemickým přístupem
 • Lektorská činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga) včetně vedení seminářů pro NIDV a PF UK, a pracovníků ve zdravotnictví (dětských praktických lékařů, sester) zejm. pro ČLS JEP.
 • Specializace na skupinové, resp. kooperativní formy práce - integrovaně tematická výuka, kooperativní učení, projektové vyučování.
 • Otevřenosti pro prvky z „alternativních pedagogických směrů“, znalost kognitivně behaviorálního přístupu, systemické pedagogiky resp. konstruktivisticky laděných přístupů k výchově a vzdělávání dětí (RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení, matematika prof. Hejného), arte a pohybové terapie, moderních motivačních metod (např. Motivační rozhovory).
 • V rámci terapeutické i pedagogické praxe podpora individuality dítěte, rozvoj jeho silných stránek, úzká spolupráce s rodinou – podpora vztahu rodiče a dítěte, psychická podpora v zátěžových rodinných situacích, zkušenosti s krizovou intervencí.
 • Základy personalistiky, vedení podkladů pro zpracování účetnictví, psaní grantů.

Publikační činnost (výběr z posledních let):

Metodika projektu Rozum a Cit pro školy, J. Divoká a kol., Rozum a Cit, z.s., Praha 2021

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole, J. Divoká a kol., Pasparta, Praha 2017

Dítě s nadváhou a jeho problémy (příspěvek) (Fraňková, S.; Pařízková, J.; Malichová, E., Portál 2015

Manuál vzdělávacího programu „Zdravý životní styl“ (skripta pro pedagogy), Divoká, J.; Brázdová Špačková, G., NIDV, Praha 2014

Praktická dětská obezitologie (tvorba kapitoly o skupinové terapii nadváhy a obezity u dětí), Marinov, Z.; Pastucha, D. a kol., Grada, Praha 2012

COPAT - 10 kroků ke zdravému životnímu stylu a přiměřené hmotnosti, kolektiv autorů, Endokrinologický ústav v Praze, 2010

Dále příspěvky do různých periodik a časopisů.